Electric-Up-2---Panourile-fotovoltaice

Electric UP 2

Pentru IMM-uri și operatori economici care activează în domeniul
HORECA

Electric UP 2 are rolu de a finanţa intreprinderile mici și mijlocii și a operatorii economici care activează în domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară consumului propriu, a unui sistem de stocare a energiei produse pentru creșterea gradului de autoconsum, cel puțin a unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW (2x11kW) pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, precum și a unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis.

Criteriile de eligibilitate

Iată care sunt criteriile de eligibilitate pentru finanțarea neramburasabilă în cadrul programului Electric UP 2 - 2024

Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici care activează în domeniul HORECA, care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid și schema de minimis dintre care se enunță:


a) în cazul operatorilor economici persoane juridice care activează în domeniul HORECA și desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 - 14 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările și completările ulterioare;


b) întocmeste și prezintă o analiză energetică privind consumul actual și cel estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz; analiza energetică va fi elaborată de către un auditor energetic/manager energetic acreditat de către ME;


c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare; cerință îndeplinită prin: - prezentarea certificatului de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor , în termen de valabilitate la data depunerii proiectului;

d) are deschis un cont la Trezoreria Statului alocat programului de finanțare Electric Up, respectiv contul 50.52.03 – disponibil al beneficiarilor de ajutor de minimis; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare; cerință îndeplinită prin prezentarea unui extras de cont sau a declarației prin care se angajează să deschidă cont;


e) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară; cerință îndeplinită prin completarea și asumarea prin semnatură a formularului de depunere;


f) se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a 15 stației/stațiilor de reîncărcare și a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire, dacă s-a optat pentru instalarea acestuia, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie de energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;


g) se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice, sistemul de stocare a energiei produse, stația/stațiile de reîncărcare și sistemul electric alternativ de încălzire/răcire, dacă s-a optat pentru instalarea acestuia, prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare; cerință îndeplinită prin prezentarea și asumarea prin semnătură a declarației pe proprie răspundere privind implicarea instalatorului ales în cadrul proiectului;


h) au calitatea de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul; 


i) ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 2831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

j) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosarul de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 2831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care prestează servicii de interes economic general - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de intreprindere unică;


k) în situaţia în care solicitantul are calitatea de intreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentului (UE) nr. 2831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind 16 funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi intreprinderilor care fac parte din intreprinderea unică respectivă.

Bugetele alocate

Iată care sunt bugetele alocate programului Electric UP 2 - 2024

Pentru întregul program de finanțare al IMM-urilor din domeniu horeca, Electric UP 2 are următoarele sume alocate astfel:

 

Suma de finanțare a întregului program Electric UP 2:

Suma necesară implementării programului ELECTRIC UP, este de minimum 450 milioane lei și maximum 596 milioane lei, în cel de-al doilea ciclu de finanțare.

Suma de finanțare a unui beneficiar al program Electric UP 2:

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un procent de 75% din valoarea investiției, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.....
În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Etapele programului

Cum se desfășoară programul Electric UP 2 - 2024?

Programul de finanțare se aplică pe perioada 2020- 2032, în mai multe cicluri
de finanțare
Un ciclu de finanțare are următoarele etape:
 1. publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro a informaţiilor necesare demarării programului;
 2.  înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora;
 3. depunerea proiectelor;
 4. evaluarea proiectelor : analiza documentelor depuse, solicitarea de informații suplimentare, clarificări, dacă este cazul, și calculul CPP ;
 5.  ierarhizarea proiectelor care au îndeplinit cerințele de eligibilitate și tehnice, în ordine descrescătoare a coeficientului de performanță (CPP) obținut;
 6. publicarea listei proiectelor admise și respinse pe pagina de internet energie.gov.ro;
 7.  depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor;
 8. publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet energie.gov.ro;
 9.  încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
 10. publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;
 11. acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;
 12.  implementarea proiectelor de către Beneficiari;
 13. decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;
 14. monitorizarea funcționalității proiectului la Beneficiari;
 15. monitorizarea durabilității proiectului la Beneficiari.

Înscrie-ți acum compania

Completează formularul de mai jos și un consultant Best Team Assistance te va contacta pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie pentru independența energetică a afacerii tale.

1
Datele de contact
2
Compania
Logo Header Best Team Assistance
Logo Vechi - Best Team Fotovoltaice

Soluții complete de sisteme de panouri fotovoltaice pentru independența energetică

Best Team Assistance
Strada Războieni, Nr. 8, Bacău
office@panourilefotovoltaice.ro
0040 733 533 133
0040 730 024 724
Urmărește-ne și aici
©Best Team Assistance 2024